پایان نامه‌های حمایت شده

 1. بررسي اثر توانبخشي شناختي توجه بر بهبود کارکردهاي اجرايي شناختي بيماران مبتلا به ام اس، کارشناسي ارشد علوم شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: مريم قاسمي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جواد حاتمی. 1390
 2. بررسي تاثير توانبخشي کارکردهاي مهاري مغز در کاهش سوگيري توجه به محرک هاي مرتبط با سانحه در نوجوانان عراقي مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: تقي الصافي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: سرحان نعمان علی، 1392.
 3. بررسی اثربخشی تقویت عملکردهای اجرایی مغز بر  گفتار  کودکان مبتلا به لکنت رشدي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: هاجر بهرامي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حمیدرضا پوراعتماد، 1390.
 4. بررسي سوگيري توجه به محرک هاي عاطفي هوشيار و ناهوشيار در کودکان مبتلا به اختلال اوتيسم با عملکرد بالا، کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: الهام برزگر، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حمیدرضا پوراعتماد، 1391.
 5. مقايسه اضطراب و کمال گرايي در نوجوانان تيزهوش و عادي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: فاطمه پوران، استاد راهنما: وحید نجاتی، اساتید مشاور: جلیل فتح آبادی، علیرضا عابدین، 1390.
 6. بررسي اثر بخشي تمرينات توجهي بر تقويت کارکردهاي توجهي در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: جواد خاجي، استاد راهنما: وحید نجاتی، اساتید مشاور: کتایون خوشابی، محمدرضا محمدی، 1390.
 7. بررسی تأثیر القا استرس بر عملکرد حافظه فعال محرک های هیجانی و غیرهیجانی در دو گروه با عملکرد تحصیلی قوی و ضعیف در دو جنس، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: زهرا خیر، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جلیل فتح آبادی، 1391.
 8. بررسي اثر بخشي توانبخشي شناختي توجه بر بهبود کارکردهاي اجرايي و سرعت خواندن در کودکان مبتلا به مشکلات خواندن، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: فرهاد رادفر، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جلیل فتح آبادی، 1391.
 9. بررسي مقايسه اي اثربخشي سه روش تحريک الکتريکي مغز با استفاده از جريان مستقيم و روان درماني پويشي فشرده و کوتاه مدت در کاهش علايم رفتاري و عصب شناختي افسردگي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان، دانشجو: نفيسه شهيدي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: علیرضا عابدین، 1391.
 10. بررسي اثربخشي توانبخشي شناختي بر ترميم بازشناسي هيجاني و کارکردهاي شناخت اجتماعي مبتلايان به اتيسم با عملکرد بالا، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: اسماعيل شيري، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حمیدرضا پوراعتماد، 1391.
 11. بررسي کارکردهاي شناخت اجتماعي در والدين کودکان مبتلا به اتيسم، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: مريم تاجمير رياحي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حمیدرضا پوراعتماد، 1391.
 12. طراحی و تدوین مداخله مبتني بر رويکرد وجودگرايي و معنويت: بررسي اثربخشي روانشناختي و عصب شناختي بر روي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز، دکتري روانشناسي باليني دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: زهرا عبد خدايي، اساتید راهنما: شهریار شهیدی، وحید نجاتی، اساتید مشاور: محمدعلی مظاهری تهرانی، لیلی پناغی، 1396.
 13. بررسي نقصان ادراک خود در کودکان اتيستيک و تاثير برنامه توانبخشي شناختي در بهبود آن، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: کبري درستي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حمیدرضا پوراعتماد، 1393.
 14. بررسي تاثير برنامه توانبخشي شناختي تغيير تفسير محرکهاي مبهم در کاهش علائم رفتاري و عصب شناختي افسردگي در نوجوانان، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: الهام فتحي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهریار شهیدی، 1392.
 15. بررسي توانبخشي شناختي حافظه کاري در کاهش تکانشگري و تصميم گيري پرخطر کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بيش فعالي،کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: مريم نجارزادگان، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: نسرین امیری، 1392.
 16. پيش­بيني تصميم­گيري مخاطره­آميز در موقعيت­هاي اجتماعي مبتني بر سنجش کارکردهاي شناختي با استفاده از شبکه­هاي عصبي مصنوعي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: فاطمه سامع، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حسین پورشهریار، 1392.
 17. مقايسه­ي اثربخشي سه روش توانبخشي شناختي، تحريک الکتريکي مغز و روش ترکيبي در کاهش ولع مصرف و سوگيري توجه به محرک­هاي مرتبط با مواد در مصرف­کنندگان اوپيوم، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: هاجر شريفي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهریار شهیدی، 1393.
 18. مقايسه اثر بخشي تقليد مستقيم و معکوس هيجان بر بهبود توانايي تئوري ذهن (ذهن خواني) و بازشناسي هيجاني کودکان مبتلا به اتيسم با عملکرد بالا، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: فاطمه آبادي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حمید رضا پوراعتماد،1394.
 19. بررسي اثر توانبخشي شناختي ادراک زمان بر بهبود تصميم­گيري پر­خطر و تکانشگري در کودکان مبتلا به نقص توجه وبيش­فعالي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: مينا ارجمند پور، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهریار شهیدی، 1395.
 20. تهيه بانک تصاوير چهره هاي هيجاني کودک و نوجوان ايراني، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: ايمان حميدي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهریار شهیدی، 1395.
 21. بررسي تفاوت کارايي کارکردهاي اجرايي با دو نوع محرک هيجاني و غير هيجاني در کودکان با اختلال کم­توجهي- بيش­فعالي و همتايان سالم، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: اکرم جمشيدي فر،  استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جلیل فتح آبادی، 1393.
 22. اثربخشي توانبخشي شناختي مبتني بر حرکت بر بهبود توانايي هاي شناختي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: عسل ناجيان، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فرشاد اکبرپور، 1394.
 23. بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مغز بر نقص بازداری در افراد دارای نشانگان نقص توجه و بیش فعالی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: زهرا سلطانی نژاد، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حامد اختیاری، 1392.
 24. بررسي تاثير برنامه توانبخشي شناختي باران، بر کارکردهاي اجرايي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي، کارشناسي ارشد روانشناسي خانواده درمانی پژوهشکده خانواده، دانشجو: شيرين شريعتي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهریار شهیدی، 1395.
 25. اثر توانبخشي شناختي مبتني بر راهبردهاي جبراني، ترميمي و ترکيبي بر بهبود عملکردهاي اجرايي کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي پيش از سن دبستان، دکتري روانشناسي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: مهشيد مقصودلو، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جلیل فتح آبادی، 1397.
 26. مدلسازي محاسباتي کنترل مهاري، پردازش پاداش و زمانبندي در اختلال نقص توجه/ بيش­فعالي : نگاشت از مغز به رفتار، دکتري مدل سازي شناختي، دانشجو: فاطمه سامع، اساتید راهنما: وحید نجاتی، مجید اسحاقی گرجی، استاد مشاور: رضا خسروآبادی، .1398
 27. نقش واسطه اي کارکردهاي اجرايي و کارکردهاي شناخت اجتماعي بر نشر اهداف آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان، دکتري روانشناسي تربيتي دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: نازنين جعفري، اساتید راهنما: ملوک خادمی اشکذری، وحید نجاتی، اساتید مشاور: مهناز اخوان تفتی، غلامرضا صرامی، .1395
 28. بررسی نقص ادراک خود در کودکان اتیستیک در مقایسه با کودکان سالم، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: کبری درستی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حمیدرضا پوراعتماد، 1393.
 29. اثربخشی توانبخشی شناختی پارس بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: زهرا رمضان نیا، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فرشاد اکبرپور، 1393.
 30. بررسی مقایسه ای حافظه ی کاذب در بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی و بیماران صرع منتشر تونیک کلونیک، کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: الناز ملحی، اساتید راهنما: وحید نجاتی، محمود حیدری، استاد مشاور: فاطمه خمسه، 1391.
 31. اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی پارسی در بهبود بازشناسی هیجانی و شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: مرجان نقدی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهریار شهیدی، 1394.
 32. مقایسه توانایی های زبان بیانی و دریافتی در دانش آموزان بیش فعال همراه با نقص توجه و همتایان عادی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: فهیمه رفیع زاده، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهریار شهیدی ، 1396.
 33. بررسی سیر تحول توانایی نامیدن در کودکان 2 تا 9 ساله فارسی زبان، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: سعیده نظری، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: مسعود شریفی، 1395.
 34. تحول بارشناسی هیجانی در نمونه ای از کودکان دبستانی ایرانی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: امیر فوق، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهریار شهیدی، 1395.
 35. تأثیر تحریک الکتریکی مستفیم فشر خلفی خارجی پیش پیشانی بر انواع کنترل مهاری در کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی، کارشناسی ارشد روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: مریم موحد علوی، اساتید راهنما: وحید نجاتی، شهریار شهیدی، استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه، 1397.
 36. بررسی نقش قشر آهیانه ای خلفی در نیمکره های چپ و راست در ادراک فضایی کل نگر و جزء نگر: مطالعه تحریک مغز و ردیابی حرکات چشم، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: هانیه مقدم کیا، اساتید راهنما: وحید نجاتی، حسین پورشهریار، استاد مشاور: پترا جانسون، 1397.
 37. بررسی سیر رشد توجه در کودکان دبستانی بر اساس مدل شبکه ای، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: هدی حبیبی، اساتید راهنما: وحید نجاتیِ، خاطره برهانی، استاد مشاور: محمود حیدری، 1397.
 38. ادراک دیداری- فضایی در کودکان مبتلا به اتیسم و ارتباط آن با علائم شناختی و رفتاری اختلال، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: لیلا مرادخانی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: پترا جانسون، 1397.
 39. اثر بخشی توان بخشی شناختی بر بهبود مهارت های زبانی کودکان دارای نقص توجه- بیش فعالی 12-9 ساله، دکترای روان شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: معصومه، آصفی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: مسعود شریفی، 1397.
 40. تفاوت سوگیری توجه به چهره های هیجانی واقعی و گرافیکی هوشیار و ناهوشیار در مبتلایان به اتیسم با عملکرد بالا و همتایان عادی،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشجو: بهاره برزگر، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حمیدرضا پوراعتماد، 1391.
 41. مقایسه سیر تحول کارکردهای اجرایی سرد و گرم در کودکان با و بدون نشانگان نقص توجه- بیش فعالی، دکتری روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، دانشجو: نجمه راستی کردار، اساتید راهنما: وحید نجاتی، نگار سماک نژاد، استاد مشاور: جلیل فتح آبادی، 1399.
 42.  
 43. مقایسه عملکرد نوجوانان یک زبانه با نوجوانان دوزبانه در درک ضرب المثل های فارسی بر پایه مدل اقناع محدودیت، کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجو: ایلناز داوودی آچاچویی، استاد راهنما: مهین ناز میردهفتان، استاد مشاور، وحید نجاتی، کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، 1390.
 44. بررسي اثر بخشي تکاليف منتخب توجه بر عملکرد توجه پايدار کودکان دچار اختلال نقص توجه-بيش فعالي 9 تا 11 ساله، دانشجو: سروش بخشي، کارشناس ارشد کاردردماني، استاد راهنما: فاطمه بهنیا، استاد مشاور: وحید نجاتی، ابراهیم پیشیاره، 1389.
 45. طراحي بسته توانمندسازي شناختي کارکردهاي اجرايي و توجه و بررسي اثربخشي آن در دانش­آموزان دبستاني با سير تحول طبيعي، دکتری روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، دانشجو: زهرا حسيني، استادراهنما: وحید نجاتی، استادمشاور: مجتبی حبیبی، 1398
 46. مقايسه کارايي دو نيمکره در پردازش واژه هاي هيجاني و غير هيجاني زبان بومي و خارجي، کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: مريم عباسي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهین نعمت زاده، 1390
 47. تاثير تمرينات تعادلي بر کارايي شناختي کودکان مبتلا به اختلال طيف اتيسم، کارشناسي ارشد روانشناسی شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: شهناز علمي­لو، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حمیدرضا پوراعتماد
 48. مقايسه سوگيري توجه نسبت به محرک هاي هوشيار و ناهوشيار مرتبط با مواد در معتادان، کارشناسي ارشد روانشناسی شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: یعقوب مرادی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: عبدالحسین صادی مرشت
 49. بررسي تغييرات ميزان ادراک درد دربيماران وابسته به مواد در اثرمداخله الکتريکي مستقيم در مغز، کارشناسي ارشد روانشناسی شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: علي رضا شاه بابايي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حامد اخیاری،
 50. مقايسه توانايي ذهن خواني مردان همجنس گرا با همتايان مرد و زن دگرجنس گراي آنها، کارشناسي ارشد روانشناسی شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: سهیل شاپوری، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: عیلرضا افتخار
 51. بررسي اثربخشي برنامة تغيير تفسير محرک هاي مبهم در کاهش سوگيري توجه به محرکهاي تهديد آميز در بيماران مبتلا به اضطراب فراگير، کارشناسي ارشد روانشناسی شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: سمانه طاق دره، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جواد حاتمی 51. مقايسه توانايي هاي توجهي شيرخواران 4 ماهه با وزن كم حين تولد و شيرخواران بهنجار، کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشجو: فاطمه سادات سيد هاشمي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: ابراهیم پیشیاره
 52. مقايسه‌ي عملکرد حافظه‌ي فعال در کودکان 8 تا 11 ساله‌ي‌ مبتلا به لكنت با همتايان سني بهنجار آنان، کارشناسی ارشد گفتاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشجو: اشرف حسينعلي زاده، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: مجید رفیعی
 53. بررسي مقايسه‌اي ميزان وابستگي به توجه در تکاليف دوگانه تعادلي_شناختي در جوانان و سالمندان، کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشجو: منيره نوبهار اهري، استاد راهنما: محمدعلی حسینی، استاد مشاور: وحید نجاتی
 54. بررسي تاثير تکنيک درماني آموزش متقاطع روي قدرت گرفتن و زبردستي کودکان همي پلژي اسپاستيک، کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشجو: علی صابر، استاد راهنما: محمدعلی حسینی، استاد مشاور: وحید نجاتی
 55. بررسي تفاوت يادگيري حرکتي صريح و ضمني با دست غالب و غير غالب در کودکان مبتلا به اوتيسم و همتايان عادي، کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشجو: سارا ايزدي نجف آبادي، استاد راهنما: زاندارک اقلیدی، استاد مشاور: وحید نجاتی
 56. بررسي تفاوت کارآيي توجه پايدار و حافظه کاري محرک ديداري و شنيداري در کودکان مبتلا به اختلالات يادگيري و همتايان سالم، کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشجو: فرناز کوباسي، استاد راهنما: زاندارک اقلیدی، استاد مشاور: وحید نجاتی
 57. مقايسه ي کارايي حافظه ي کاري محرکهاي بينايي با طيف فرکانسي مختلف در کودکان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم و همتايان عادي، کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشجو: الناز مهامی، استاد راهنما: زاندارک اقلیدی، استاد مشاور: وحید نجاتی
 58. مقايسه يادگيري صريح و ضمني توالي حرکتي در کودکان بيش فعال و عادي، کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشجو: مرضیه خوشحالی پناه، استاد راهنما: زاندارک اقلیدی، استاد مشاور: وحید نجاتی
 59. تاثير نواي عاطفي گفتار بر يادگيري ليست کلمات در زبان اول و دوم، کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجو: نازنين محمد خاني، استاد راهنما: کیوان زاهدی، استاد مشاور: وحید نجاتی
 60. بررسي اثر تداخلي تکليف توجه انتقالي و انتخابي بر کارايي تکليف تعادلي شناختي، کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجو: ستار آثاری جامی، استاد راهنما: محمدعلی اصلانخانی، استاد مشاور: وحید نجاتی
 61. بررسي ارتباط بين عملکردهاي اجرايي شناختي پايه و کارايي حافظه کاري در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي و همتايان عادي، کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: مصطفی آبروان، استاد راهنما: وحید نجاتی
 62. بررسي اثر بخشي روان پويشي كوتاه مدت و فشرده بر كاركردهاي شناختي افراد افسرده، دکتری روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: بیتا آجیلچی، استاد راهنما: حسن احدی، وحید نجاتی، استاد مشاور: علی رضا کیامنش
 63. كاركرد توجه پايدار، توجه انتقالي و توجه انتخابي قبل و بعد از عمل جراحي عروق كرونر، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو اکرم ارجمندي بگلر، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 64. مقايسه كاركرد توجه پايدار، توجه انتقالي و توجه انتخابي در معتادان با ترک موفق و ناموفق، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: نرگس عسگری، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 65. ارتباط بين کارکردهاي توجهي باحافظه کاري وتصميم گيري مخاطره اميز در معتادان، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: فهیمه دوست محمدی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 66. اثربخشي تمرينات مديتيشن متعالي(تي ام) بر كاركردهاي توجه پايدار،انتقالي وانتخابي، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: شیوا جواد زاده، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 67. بررسي تاثير تمرين بر درک حالات هيجاني صورت در کودکان دوره پيش از دبستان، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: اعظم فوقانی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 68. بررسي تاثير تمرينات توجهي بر بهبود کارکردهاي توجهي سالمندان، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: فاطمه غیبی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 69. مقايسه توانايي بازشناسي حالات هيجاني مختلف بر اساس اجزاء صورت درکودکان مبتلا به اختلال اوتيسم با عملکرد بالا با همتايان عادي، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: فاطمه جلیلی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: هادی بهرامی
 70. مقايسه کارکردهاي مهاري مغز و تصميم گيري مخاطره آميز در دختران فراري و همتايان عادي، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: سارا جمالی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 71. مقايسه اي عملکردهاي شناختي قطعه پيشاني مغز در افراد باشاخص توده بدني متفاوت (افراد باوزن طبيعي،اضافه وزن وافراد چاق)، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: نینا جمال امیدی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 72. بررسي اثربخشي بازي هاي رايانه اي منتخب بر کارکردهاي شناختي کودکان، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: آتنا نیارمی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 73. مقايسة تصميم گيري مخاطره آميز وتکانشگري درافرادباازدواج ناموفق و موفق، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: منصور کرمعلی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 74. مقايسه توانايي ذهن خواني و بازشناسي حالات هيجاني در افراد معتاد وعادي، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: ژاله نوری، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 75. بررسي شواهد رفتاري، عصب روان شناختي اثربخشي توانبخشي شناختي در اختلال خفيف شناختي، دکتری روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: آرزو اسکویی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حسن احدی
 76. بررسي مقايسه حافظه كاري محركهاي هيجاني و غيرهيجاني در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه وافراد عادي، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: اعظم صبایی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 77. بررسي مقايسه اي کارکرد اجرايي و سو گيري توجه در افراد مبتلا به اختلال وسواسي- اجباري و همتايان سالم، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: مریم صفر یزدی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 78. بررسي تاثير تمرينات تغيير تفسير محرکهاي مبهم بر کاهش سوگيري توجه به محرک هاي منفي در افراد افسرده، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: سارا خادم پور، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 79. مقايسه تکانشگري و تصميم گيري مخاطره آميز در افراد چاق و عادي، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: زهرا صفر یزدی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: فریبرز باقری
 80. بررسي وضعيت پردازش واجي، پردازش شنيداري مركزي، و حافظه فعال و چگونگي رابطه آن ها با يکديگر و با مشکلات خواندن دانش آموزان داراي ناتواني خواندن، دکتری گفتار درمانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجو: طاهره سيما شيرازي، استاد راهنما: دکتر حسن عشایری، استاد مشاور: وحید نجاتی
 81. تصميم گيري پرخطر براي خود و ديگري: مطالعه اي باروش FRN در افراد اضطرابي، کارشناسي ارشد روانشناسی شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: لیلا نیازی سرابی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: محمد علی نظری
 82. بررسي اثرفرهنگ بر توانايي ذهن خواني از طريق چشم و فيلم، کارشناسي ارشد روانشناسی شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: صدف پورایلیایی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جواد حاتمی
 83. نقصان ادراک خود در بيماران مبتلا به ام اس، کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشجو: فاطمه کریمی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جلیل فتح آبادی
 84. مقايسه و سير تحولي حافظه کاري شنيداري و ديداري در کودکان مقطع ابتدايي، کارشناسی ارشد روانشناسي شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشجو: طیبه تقی زاده، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: علی محمد زاده، علیرضا محمد زاده باغبان
 85. بررسي اثر برنامه توانبخشي ديداري بر توانايي خواندن در کودکان نارساخوان، کارشناسی ارشد روانشناسي بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشجو: طیبه طهماسبی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: علی قاسمی
 86. نقش تعديل کننده يا واسطه اي کارکردهاي اجرايي و کارکردهاي شناخت اجتماعي بر نشر اهداف آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان، دکتري روانشناسي تربيتي دانشگاه الزهرا، استاد راهنما: ملوک خادمی، وحید نجاتی، استاد مشاور: محمود تلخابی
 87. نقش ناحيه خلفي- جانبي قشر پيش پيشاني مغز در پردازش عصبي شناختي محرک هاي القاء کننده ولع مصرف، در بيماران پرهيزمدار وابسته به متامفتامين ساکن در مراکز بازتواني اقامتي؛ مطالعه اي به وسيله تحريک مغز با جريان مستقيم الکتريکي از روي جمجمه، کارشناسي ارشد روانشناسی شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: علی رضا شاه بابایی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: حامد اختیاری
 88. تاثير معماهاي اجتماعي استحقاق مرگ بر سوگيري هشيار و ناهشيار به نقش­هاي آن، کارشناسي ارشد روانشناسی شناختي پژوهشکده علوم شناختی، دانشجو: پویا زندیان، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جواد حاتمی
 89. مقايسه مهار محرک­هاي هيجاني و غيرهيجاني: مطالعه­اي مبتني بر پتانسيل­هاي مرتبط با رويداد، شادي باقر زاده، کارشناس ارشد روانشناسي عمومي
 90. بررسي سير تحولي کنترل مهاري در نمونه اي از کودکان ايراني، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: اباذر محرابی، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: شهریار شهیدی
 91. بررسي توانبخشي شناختي حافظه کاري در کاهش تکانشگري و تصميم گيري پرخطر کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بيش فعالي، کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوانان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: مریم جمشیدی فر، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جلیل فتح آبادی
 92. سنجش حافظه فعال براساس پارادایم تولید اعداد تصادفی:مبتنی بر نظریه پیچیدگی، کارشناسي ارشد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: مریم نادری، استاد راهنما: غلامرضا جعفری، استاد مشاور: وحيد نجاتی
 93. اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجمه اي ناحيه پيش پيشاني مياني بر شناخت اجتماعي، ادراك خطر و تصميم گيري هاي پرخطر در دختران نوجوان داراي رفتار هاي پرخطر، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: صدف شيوائي كاريز، استاد راهنما: وحید صادقی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 94. مقايسه اثربخشي بازتواني شناختي كامپيوتري و تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجعه­اي مغز بر كاركرد هاي اجرايي بيماران دياليزي،كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: فاطمه فيروزان، استاد راهنما: وحید صادقی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 95. بررسي نقش شبكه هاي درون زاد مغزي در رابطه بين كيفيت خواب و نشانگان افسردگي در افراد در معرض خطر خانوادگي افسردگي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: حسن بهاروندايران نيا، استاد راهنما: مسعود طهماسیان استاد مشاور: وحید نجاتی.
 96. بررسي تاثير آموزش سواد رسانه اي در مقايسه با ميزان توانايي هاي شناختي و شناخت اجتماعي نوجوانان در نحوه­ي تعامل ايشان با رسانه هاي نوين،كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: عليرضا عظيم­پور، استاد راهنما: حمیدرضا پوراعتماد، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 97. آيا مدلسازي رياضي مي تواند تاثير تحريك جريان الكتريكي مستقيم قشر پيشاني خلفي- جانبي بر اختلالات اجرايي در اعتياد به مواد مخدر را توضيح دهد،كارشناسي ارشد توانبخشی شناختی دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: فرخنده سادات يزداني، استاد راهنما: جمال امانی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 98. مقايسه تفاوت ابعاد ادراك ديداري در دو گروه دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن و اختلال رياضي كارشناسي ارشد روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: هدي پندي، استاد راهنما: جلیل فتح آبادی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 99. بررسي شبكه­هاي عصبي تنظيم هيجاني شناختي: مطالعه­اي به روش fmri ، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: امير ابن عباسي، استاد راهنما: مسعود طهماسیان، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 100. اثربخشي توانبخشي شناختي با بسته آرام بر بهبود كاركردهاي اجرايي سالمندان مبتلا به اختلال شناختي خفيف، كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: سيده آمنه طهماسي گيزه، استاد راهنما: ندا نظربلند، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 101. نقش يادگيري روش هاي اختصاصي مقابله با يك رويداد استرس زا- بر ميزان استرس ادراك شده، كارشناسي ارشد روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: رابعه احمدي، استاد راهنما: جلیل فتح آبادی استاد مشاور: وحید نجاتی.
 102. نقش شيوه ارائه اطلاعات بر شدت هيجان ناشي از آن در افراد مضطرب: مطالعه­اي براساس دستگاه پايشگر حركات چشم، كارشناسي ارشد روان­شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: سعيد بخشي­زاده، استاد راهنما: مسعود شریفی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 103. بررسي تفاوت ارزش­هاي شناختي تصاوير هيجاني در نوجوانان شاد و افسرده: اثر مواجهه با محرك­هاي هيجاني مثبت و منفي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: سحر حسيني اعتماد، استاد راهنما: شهریار شهیدی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 104. اثربخشي توانبخشي شناختي كاركردهاي اجرايي بر كيفيت زندگي و اميد نوجوانان درمان يافته از لوسمي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: اميد اماني كمي­آباد، استاد راهنما: محمدعلی مظاهری، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 105. سوگيري توجه در سبك­هاي مختلف دلبستگي: مقايسه دو سطح پردازش زير آستانه و فرا آستانه، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: علي قائمي مهر، استاد راهنما: محمدعلی مظاهری، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 106. مقايسه­ي يادگيري صريح و ضمني واژگان زبان انگليسي در دانشجويان رشته­ي زبان انگليسي و رشته­هاي ديگر داراي سبك­هاي يادگيري تكانشي- تاملي، كارشناسي ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: پروانه شكري، استاد راهنما: کیوان زاهدی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 107. سنجش ارتباط ميان كاركردهاي شناختي كارشناسان فروش و عملكرد آنان، مطالعه موردي بانك سامان، كارشناسي ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: پيام محب ملكي، استاد راهنما: علی نصیری، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 108. رابطه بين دوره هاي تناوب تئوري بيوريتم و كيفيت زندگي كاري كاركنان شركت برق منطقه­اي تهران، كارشناسي ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: يوسف شمس، استاد راهنما: محمود حقانی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 109. اثر بخشي بسته آموزشي اميد درماني مبتني بر شناخت و معنويت بر اميد درمادران كودكان و نوجوانان مبتلا به سرطان، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: تينوش مشيري­فر، استاد راهنما: شهریار شهیدی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 110. بررسي عصب شناختي همدلي حركتي، شناختي و هيجاني در افراد با سبك دلبستگي ايمن و ناايمن، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: مانا رشيدي، استاد راهنما: محمدعلی مظاهری، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 111. پيش بيني رفتار هاي پر خطر در افراد مبتلا به اچ آي وي بر اساس عملكرد خانوادگي متوازن: با در نظر گرفتن متغيرهاي ميانجي سبك زندگي و تصميم­گيري پر خطر، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: فريبا ابراهيم بابايي، استاد راهنما: مجتبی حبیبی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 112. ارتباط بين سبك هاي دلبستگي و ابعاد شناختي و عاطفي نظريه ذهن در زوج­هاي مادر و كودك،كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: فائزه عابدي جعفري، استاد راهنما: محمدعلی مظاهری، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 113. حافظه كاري و سوگيري توجه به واژگان فارسي و چيني در فارسي آموزان چيني زبان، كارشناسي ارشد آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: گلناز گنجيان، استاد راهنما: مهین ناز میردهقان، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 114. بررسي سير تحول تئوري ذهن در نمونه اي از كودكان ايراني، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: فاطمه ربيعي، استاد راهنما: حمیدرضا پوراعتماد، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 115. اثر بخشي آموزش خود نظارتي توجه بر افزايش توانايي­هاي خواندن در دانش آموزان پسر پايه دوم و سوم ابتدايي با مشكلات خواندن، كارشناسي ارشد روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: زهرا راضي اردغان، استاد راهنما: جلیل فتح آبادی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 116. سنجش و اندازه­گيري،ارزيابي آموزشي،روانشناسي يادگيري و تفكر، متدولوژي، كارشناسي ارشد روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: كمري سنقرآبادي سامان، استاد راهنما: جلیل فتح آبادی، استاد مشاور: محمد حیدری، وحید نجاتی.
 117. مقايسه اثربخشي توانمندسازي شناختي و تحريك فراجمجمه­اي مغز با استفاده از جريان مستقيم الكتريكي و تركيب اين دو روش در كاركردهاي اجرايي، كيفيت زندگي و سرزندگي ذهني سالمندان مبتلا بهMCI، دكتري روان­شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: فردين فرماني، استاد راهنما: حسین پورشهریار، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 118. اثربخشي درمان ميان فردي ريتم هاي اجتماعيIPSRT )) بازتواني شناختي(CR) بر عملكرد عصب شناختي، بدتنظيمي خلقي، ولع مصرف و ارتباطات عملكردي مغز در مصرف كنندگان متامفتامين، دكتري روان­شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو:  نيكزاد قنبري پيركاشاني، استاد راهنما: شهریار شهیدی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 119. تدوين بسته توانبخشي شناختي ماتريس­هاي هدفمند و بررسي اثربخشي آن بر بهبود توجه در دانش آموزان دبستاني داراي كاستي توجه و اختلال بيش فعالي، دكتري روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: سيدمرتضي ضياءبخش، استاد راهنما: مسعود شریفی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 120. اثر آموزش مهارت هاي خودتنظيمي بر نوسانات الگوي روزانه و هفتگي توجه ،حافظه و رياضي با توجه به ريتم­هاي شبانه روزي در دانش­آموزان دوره متوسطه، دكتري روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: اميدعلي محمدويردي، استاد راهنما: مسعود شریفی، استاد مشاور: وحید نجاتی.
 121. اثر تقويت كنترل مهاري بر بهبود نشانه­ها و همبسته هاي عصب شناختي افسردگي در نوجوانان: امكان سنجي توانبخشي شناختي از راه دور در بحران ويروس كرونا، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: ابوالفضل سرلكي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: مسعود شریفی.      
 122. مرور نظام­مند و فراتحليل اثربخشي تحريك مغز در بهبود علايم شناختي و رفتاري اختلال يادگيري خاص، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: مهين كهنه پوشي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.
 123. مقايسه اثر تحريك الكتريكي جريان مستقيم tDCS)) شكنج پيشاني تحتاني راست و قشر خلفي خارجي پيش پيشاني راست بر بهبود كنترل مهاري در كودكان داراي اختلال نقص توجه و بيش فعالي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: زهرا حلي ساز، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.
 124. اثر تحريك الكتريكي فرا جمجمه‌اي مستقيم قشر خلفي، خارجي و شكمي، مياني پيش پيشاني بر تنظيم هيجاني كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: رضا استاجي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.         
 125. تأثير تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه اي قشر شكمي مياني و خلفي خارجي پيش پيشاني بر ادراك زمان در كودكان داراي اختال نقص توجه و بيش فعالي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: فاطمه ميري كرم، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.         
 126. تاثير تحريك الكتريكي مستقيم مغز به صورت مكرر قشر خلفي خارجي پيش پيشاني بر كاهش علايم رفتاري و عصب شناختي كودكان داراي نشانگان كمبود توجه/بيش فعالي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: يونس وثوق، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.
 127. بررسي تأثير تقويت كنترل مهاري بر پردازش پاداش(تصميم گيري پرخطر و كاهش ارزش تاخيري) در دانش آموزان پيش دبستاني امكان سنجي شناختي از راه دور در دوران شيوع ويروس كرونا، كارشناسي ارشد روان­شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: لادن قطبي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: سارا راسکین.      
 128. نقش قشر پيش پيشاني در پردازش محرك­هاي هيجاني در نوجوانان با و بدون علايم اضطراب وافسردگي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: محمدرضا نصيري، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.           
 129. اثر بخشي توان بخشي شناختي تئوري ذهن به صورت از راه دور بر كاهش علائم رفتاري وعصب شناختي كودكان داراي اختلال طيف اتيسم، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: نازنين خانكشلو، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: حسین پورشهریار.
 130. مقايسه نقش قشر اوربيتوفرونتال و پيوندگاه گيجگاهي آهيانه­اي در همدلي مطالعه اي مبتني بر تحريك الكتريكي مغز به روشtDCs، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: شهاب مهديان، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.
 131. تعامل قشر شكمي، مياني و خلفي، خارجي قشر پيش پيشاني در سوگيري هاي شناختي افراد دچار اختلال اضطراب تعميم يافته مطالعه اي مبتني بر تحريك الكتريكي فراجمجمه­اي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: حسام گودرزي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.
 132. مقايسه امواج مغزي قبل و بعد از تحريك مكرر مغناطيسي مغز در نوجوانان افسرده، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: محمد برزگري خانقاه، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: محمد رستمی.
 133. بررسي تاثير تقويت كنترل مهاري بر تصميم گيري پرخطر در كودكان داراي اختلال نقص توجه بيش فعالي، كارشناسي ارشد توانبخشی شناختی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: مليكه سادات موحدابطحي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: نگار سماک نژاد.
 134. تاثير تحريك مستقيم فرا جمجمه اي (tDCS) قشر آهيانه ايي خلفي راست بر الگوي حركات چشم در فرآيند خواندن دانشجويان رساخوان، كارشناسي ارشد روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: فاطمه جراحي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: جلیل فتح آبادی.
 135. بررسي تاثير برنامه ارتقاء رشد شناختي (آرش) بر بهبود كاركردهاي اجرايي كودكان پيش دبستاني، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: سيده بتول زوارئي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: محمود حیدری.         
 136. تاثير برنامه توانبخشي شناختي پرميس بر درست نويسي، واج‌شناسي و خواندن در كودكان نارساخوان، كارشناسي ارشد روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: فاطمه غفوري بيداخويدي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: جلیل فتح آبادی.
 137. اثر توانبخشي شناختي كاركردهاي اجرايي بر اهمال كاري تحصيلي دانش آموزان، كارشناسي ارشد روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: پرنيا عليجاني، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: محمود حیدری.     
 138. تاثير توانبخشي شناختي كنترل مهاري بر بهبود توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: مهدي بلخاري، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: گیسا هارتون.      
 139. اثر تحريك الكتريكي فراجمجمه اي با جريان مستقيم قشر آهيانه خلفي مغز بر بهبود كاركردهاي توجهي كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: الناز غايرين، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.
 140. مقايسه اثربخشي دو روش تحريك فراجمجمه اي با جريان مستقيم و جريان متناوب بر بهبود كاركردهاي اجرايي كودكان داراي اختلال بيش فعالي – نقص توجه، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: زهرا زارعي محمودآبادي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: مسعود نصرت ابادی.     
 141. بررسي اثربخشي تقويت كاركردهاي اجرايي بر تنظيم شناختي هيجان و درك هيجان كودكان با اختلال يادگيري خاص، كارشناسي ارشد روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: سالار نظرزاده گيگلو، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: جلیل فتح آبادی.
 142. تاثير تحريك الكتريكي مستقيم قشر خلفي خارجي و شكمي مياني پيش پيشاني بر بهبود ارزش آينده و تصميم­گيري پرخطر كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه- بيش فعالي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: آذين سراج خرمي، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: میکاییل آندریاس نیچه.       
 143. مقايسه توانايي­هاي زبان بياني و دريافتي در دانش­آموزان بيش فعال همراه با نقص توجه و همتايان عادي، كارشناسي ارشد روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: فهيمه رفيع زاده، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: مسعود شریفی.
 144. ساختار فراكتالي سري­هاي همبسته و كاربرد آن در حافظه فعال، كارشناسي ارشد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: مريم نادري، استاد راهنما: غلامرضا جعفری، استاد مشاور: وحید نجاتی.      
 145. تعيين سير تحولي همبسته‌هاي شناختي تصميم‌گيري پرخطر دانش آموزان 6 تا 18 سال، دکتری روان­شناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: قدرتي سعيد، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: رضا خسروآبادی.                 
 146. مقایسه توانخشی شناختی سوگیری تفسیر، حافظه و توجه در کاهش علائم رفتاری و عصب شناختی اضطراب، دکتری روان­شناسی بالینی دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: تقی الصافي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: محمدعلی مظاهری.
 147. ارائه نيمرخ عصبي- شناختي افراد داراي طرحواره­هاي ناسازگار اوليه حوزه طرد و بريدگي، دکتری روان­شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: مریم هدايتي، استاد راهنما: فریبا زرانی، وحید نجاتی. استاد مشاور: فرشته موتابی، محمود حیدری.
 148. توانايي فضايي در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه بيش فعالي ارزيابي- طراحي برنامه توانبخشي و اثربخشي آن، دکتری روان­شناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: سولماز سلوكي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: پترا جانسون.      
 149. زیربناهاي رفتاري وعصب شناختي سبك هاي دلبستگي در سطوح پردازش خودكار و كنترل شده(مطالعه­اي براساس پتانسيل فراخوانده مغزيERP))، دکتری روان­شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: قیصر ملكي، استاد راهنما: محمدعی مظاهری، وحید نجاتی، استاد مشاور: خاطره برهانی.                 
 150. تدوين مدل شناختي هدف گرايي و طراحي بسته توانمندسازي شناختي ارتقاي آن، دکتری روان­شناسی شناختی دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: فرزین حق­نظري اسفهلان،  استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: حمیدرضا پوراعتماد.           
 151. مقايسه سه روش توانبخشي شناختي سوگيري توجه، تفسير و حافظه در ترميم نشانه هاي رفتاري و شناختي بيماران مبتلا به اختلال افسردگي، دکتری روان­شناسی بالینی دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: فرناز روشني، استاد راهنما: وحید نجاتی، استاد مشاور: جلیل فتح آبادی.
 152. بررسي سير تحول ارتباطات غيركلامي چهره اي در كودكان، دکتری روان­شناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: زهرا سلطاني­نژاد زهرا، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: اولیور ویلهلم، رضا خسروآبادی.            
 153. مقايسه اثربخشي درمان سوء مصرف مواد مبتني بر ذهن آگاهي (MBSAT) با و بدون تحريك از طريق جريان الكتريكي مستقيم (TDCS) بر بهبود كاركردهاي اجرايي، بدتنظيمي هيجاني، ولع مصرف و سوگيري توجه نسبت به محرك­هاي تداعي كننده در نوجوانان با اختلال مصرف مواد، دکتری روان­شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: جابر عليزاده گورادل، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: جلیل فتح آبادی.                   
 154. بررسي اثربخشي توانمندسازي شناختي كاركردهاي اجرايي بر كاركردهاي اجتماعي در دانش آموزان دبستاني، دکتری روان­شناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی، نام دانشجو: زهرا حسيني، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: مجتبی حبیبی.                       
 155. اثر توانبخشي شناختي بر بهبود مهارتهاي زباني كودكان داراي نقص توجه/بيش فعالي 12، 9 ساله، دکتری روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی، نام دانشجو: معصومه آصفي، استاد راهنما: وحید نجاتی. استاد مشاور: مسعود شریفی.