سایر دوره‌ها

دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری- تاریخ: 4 اسفند 1395- آرشیو تصاویر

کارگاه مقاله نویسی- تاریخ: 2 آبان 1398- آرشیو تصاویر

کارگاه مقاله نویسی- تاریخ: 27 آذر 1399- آرشیو تصاویر