مدرسه‌ توانبخشی شناختی

School of Cognitive Rehabilitation (SCORE)


مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره دوازدهم)- تاریخ: 20 بهمن- 12 اسفند 1400- آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره یازدهم)- تاریخ: 15 مرداد 1400- آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره دهم)- تاریخ: 28 آبان-20 آذر 1399- آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره نهم)- تاریخ: 24-15 مرداد 1399- آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره هشتم)- تاریخ: 29 آبان- 8 آذر 1398- آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره هفتم)- تاریخ:31-22 خرداد1398-آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره ششم)- تاریخ:23-14 شهریور 1397-آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره پنجم)- تاریخ: 1 آذر-5 بهمن1397-آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره چهارم/ نوبت اول)- تاریخ: 21 تیر-6 شهریور1396آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره چهارم/ نوبت دوم)- تاریخ: 11 مرداد –23 شهریور1396آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره سوم)- تاریخ: مرداد 1395-آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره دوم)- تاریخ: 17 آذر- 14 بهمن 1395-آرشیو تصاویر

مدرسه‌ توانبخشی شناختی (دوره اول)- تاریخ: 31 شهریور- 1395-آرشیو تصاویر