پنجمین دوره توانبخشی شناختی در اختلالات اضطرابی و افسردگی (مجازی)

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی در اختلالات اضطرابی و افسردگی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: 29 و 30 بهمن  99 روز و ساعات کارگاه: چهارشنبه از ساعت 14 الی 20 و…

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم دهمین دوره

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات طیف اتیسم دهمین دوره مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: 19 و 20 آذر ۹9 ساعات کارگاه: چهارشنبه از ساعت 14 الی 20- پنجشنبه از ساعت 8…

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه دهمین دوره

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلالات یادگیری و حافظه مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تاریخ کارگاه: 12 و 13 آذر ۹9 ساعات کارگاه: چهارشنبه از ساعت 14 الی 20- پنجشنبه از…