درباره مرکز

مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار
 
 • اخذ مجوز پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری (۱۳۸۳)
 • اولین مرکز پژوهشی تخصصی در حیطه علوم اعصاب شناختی
 • طراحی و ساخت بیش از بیست ابزار توانبخشی شناختی
 • برگزاری بیش از ۵۰ کارگاه آموزشی در حیطه ارزیابی و توانبخشی شناختی
 • برگزاری دو همایش سراسری عصب روانشناسی بالینی و توانبخشی عصبی
 • اجرای بیش از بیست طرح پژوهشی کاربردی در حیطه علوم شناختی
 • حمایت از بیش از یکصد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در حیطه های علوم رفتاری، علوم توانبخشی و علوم شناختی
 • طراحی، ساخت، هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روانسنجی بیش از یکصد ابزار ارزیابی کارکردهای شناختی
         
چشم انداز :
مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار با استفاده از دانش علوم اعصاب، علوم شناختی، علوم رفتاری و علوم توانبخشی در نظر دارد ابزارهای ارزیابی، توانبخشی و توانمندسازی کارکردهای شناختی مغز را برای استفاده درمانگران و متقاضیان تهیه نماید.
ماموریت مرکز:
 •  تهیه آزمون های مورد نیاز درمانگران و پژوهشگران حیطه توانبخشی شناختی
 • تهیه ابزارهای توانبخشی شناختی مورد نیاز درمانگران و پژوهشگران حیطه توانبخشی شناختی
 • آموزش روش های ارزیابی و توانبخشی شناختی به متخصصین
 • طراحی نظام های هوشمند ارزیابی شناختی