کلینیک های تجهیز شده به وسیله مرکز

کلینیک آینده، شماره تماس: ۰۹۲۶۳۴۴۳۱۳۶۹- ۰۹۳۸۳۶۷۴۸۴۲
مرکز جامع توانبخشی آسایش، شماره تماس: ۰۴۱۳۵۵۳۹۰۳۹
کلینیک لبخند زندگی، شماره تماس: ۰۶۱۳۵۵۲۸۱۳۹- ۰۶۱۳۵۵۲۸۱۳۹
کلینیک مغز و شناخت اکسیر یزد، شماره تماس: ۰۳۵۳۶۲۹۲۹۵۰- ۰۹۱۰۶۷۹۸۹۵۱
کلینیک نوژین، شماره تماس: ۰۳۵۳۷۲۵۳۳۹۶
کلینیک توانبخشی شناختی دکتر پریسا خسروتاش، شماره تماس: ۰۲۱۴۴۹۷۵۳۸۸
کلینیک تخصصی کودک و نوجوان رشد، شماره تماس: ۰۹۱۴۷۶۰۵۹۴۹
کلینیک یاد،
مرکز انتخاب، شماره تماس: ۰۱۱۳۳۲۴۷۴۱۲- ۰۱۱۳۳۲۴۰۹۵۱
کلینیک بینش و رویش، شماره تماس: ۰۲۱۶۵۲۵۳۶۳۲
گروه عصب روان شناختی دکتر صفری، شماره تماس: ۰۹۳۳۴۴۹۵۱۳۶

کلینیک حال خوب، شماره تماس: ۰۲۱۲۶۱۴۳۶۷۵- ۰۲۱۲۶۳۱۳۸۸۴-۰۹۰۲۶۶۲۰۶۴۷