چشم انداز و ماموریت

چشم انداز :
مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار با استفاده از دانش علوم اعصاب، علوم شناختی، علوم رفتاری و علوم توانبخشی در نظر دارد ابزارهای ارزیابی، توانبخشی و توانمندسازی کارکردهای شناختی مغز را برای استفاده درمانگران و متقاضیان تهیه نماید.
ماموریت مرکز:
  •  تهیه آزمون های مورد نیاز درمانگران و پژوهشگران حیطه توانبخشی شناختی
  • تهیه ابزارهای توانبخشی شناختی مورد نیاز درمانگران و پژوهشگران حیطه توانبخشی شناختی
  • آموزش روش های ارزیابی و توانبخشی شناختی به متخصصین
  • طراحی نظام های هوشمند ارزیابی شناختی