پیشین

دهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

نهمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

هشتمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

هفتمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

ششمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

پنجمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

سومین و چهارمین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

دومین دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

دوره جامع تربیت درمانگر توانبخشی شناختی

دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری

دومین دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی-رفتاری

سومین دوره جامع تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی- رفتاری

کارگاه اصول ارتباط با مراجع

کارگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS)

دومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS)

سومین کارگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS)

چهارمین کارگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS)

پنجمین کارگاه تحریک الکتریکی مغز (TDCS)

دوره جامع مدیریت رفتاری والدین (فرزندپروری)

سومین کارگاه توانبخشی شناختی در اختلالات اصطرابی و افسردگی

چهارمین کارگاه توانبخشی شناختی در اختلالات اصطرابی و افسردگی

دومین دوره پیشرفته مقاله نویسی

سومین دوره پیشرفته مقاله نویسی

کارگاه توانبخشی عصبی در همی پلژی بزرگسالان