محصولات

  • کتب

تخصصی و چاپی

۱. اختلال نقص توجه-بیش فعالی و مهارت اجتماعی: راهنمای گام به گام برای والدین و مربیان

۲. مدیریت اختلال نقص توجه-بیش فعالی با رویکرد توانبخشی شناختی جبرانی

۳. دستنامه جامع توانبخشی شناختی در اختلالات تحولی 

۴. دستنامه جامع توانبخشی شناختی در اختلالات تحولی

۵. شناخت اجتماعی رویکرد علوم اعصاب شناختی

۶. مبانی عصب شناختی مراقبه ذهن آگاهی

۷. توانبخشی شناختی برای ارتقاء عملکرد

۸. عصب روان شناسی زبان

۹. هشیاری و زبان

ترویجی – الکترونیک

۱. نکات کلیدی در مدیریت کم توجهی کودک و نوجوان

۲. مدیریت شناختی اختلال نقص توجه- بیش فعالی

۳. ذهن آگاه به خوردن 

۴.انگیزش برای ورزش

۵. خوردن هیجانی

۶. تصمیم گیری

۷. مغز ژیمناست

۸. مغز پر اشتها

۹. مغز معنوی