دستاوردها

 
مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار
 
  • اخذ مجوز پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری (1383)
  • اولین مرکز پژوهشی تخصصی در حیطه علوم اعصاب شناختی
  • طراحی و ساخت بیش از بیست ابزار توانبخشی شناختی
  • برگزاری بیش از 50 کارگاه آموزشی در حیطه ارزیابی و توانبخشی شناختی
  • برگزاری دو همایش سراسری عصب روانشناسی بالینی و توانبخشی عصبی
  • اجرای بیش از بیست طرح پژوهشی کاربردی در حیطه علوم شناختی
  • حمایت از بیش از یکصد و پنجاه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در حیطه های علوم رفتاری، علوم توانبخشی و علوم شناختی
  • طراحی، ساخت، هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روانسنجی بیش از یکصد ابزار ارزیابی کارکردهای شناختی
          ( در مجموع بانک 85 هزار نفری داده ها)