کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه- بیش فعالی،دکتر وحید نجاتی، مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار، توانبخشی شناختی

شهریور ۳, ۱۳۹۷

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه- بیش فعالی

ثبت نام کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه- بیش فعالی مدرس: دکتر وحید نجاتی، دکتری علوم اعصاب شناختی(مغز و شناخت).دانشیار دانشگاه شهید بهشتی پیش نیاز این […]