سرشناسه : نجاتی، وحید، ‏‫۱۳۵۷ -‏‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏عنوان و نام پديدآور : توانبخشی هوشمند توجه و حافظه آرام/ وحید نجاتی.
‏مشخصات نشر : تهران: رشد فرهنگ‏‫، ۱۳۹۶٫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۰ ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شابک : ‏‬‮‭ ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۶۷-۰۷-۴‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : اختلالات شناختی — بیماران — توانبخشی
‏موضوع : Cognition disorders — Patients — Rehabilitation
‏موضوع : عصب پایه‌شناسی کامپیوتری
‏موضوع : Computational neuroscience
‏موضوع : فراموشی — بیماران — توانبخشی
‏موضوع : Memory disorders — Patients — Rehabilitation
‏موضوع : عصب‌ پایه‌شناسی شناختی — داده‌پردازی
‏موضوع : Cognitive neuroscience — Data processing
‏رده بندی کنگره :RC 553الف/‏‫۳‏‫‬‮‭ن۳ ۱۳۹۶‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۱۶/۸۰۴۳‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۰۳۱۳۱
نام كتاب: توانبخشی هوشمند حافظه و توجه آرام
نام مؤلف: دکتر وحید نجاتی
ناشر: رشد فرهنگ