معرفی همکاران پژوهشی و نمایندگی های فروش محصولات

مرکز نوروتراپی آسایش، تبریز
مرکز مهر راز اندیشه، شیراز
دکتر دادگر، سنندج