معرفی همکاران پژوهشی و نمایندگی های فروش محصولات

مرکز تحقیقات روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز
مرکز مهراز اندیشه، شیراز
مـرکز  نوروتراپی آسایش، تبریز
مرکز توانبخشی شناختی یاد، سنندج
مرکز اکسیر، شیراز
مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی مهرگان پژوه، تهران

گروه عصب روانشناسی دکتر صفری- شهریار

مرکز تخصصی کودک و نوجوان ارغوان- گرگان