انجمن علوم و فن آوری های شناختی ایران
با همکاری انتشارات رشد فرهنگ منتشر کرد:

دستنامه جامع

توانبخشی شناختی

در اختلالات تحولی