مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

(آموزش، پژوهش، فن آوری و خدمات ارزیابی و توانبخشی شناختی)


پیام خود را وارد کنید

شما می توانید از طریق فرم زیر با همکاران ما در مرکز پژوهشی در ارتباط باشید.

معاونت آموزش، روابط عمومی و انتشارات: مونا نظری

معاونت پژوهش و فناوریها: مریم شریفیان

طراح سایت : میلاد رضایی