۱-ارزیابی کارکردهای شناختی مغز
۲-توانبخشی تواناییهای شناختی مغز
           ۱-۲ -توانبخشی تواناییهای شناختی مغز در اختلالات:
                                                                -نقص توجه و بیش فعالی
                                                                – اختلالات طیف اتیسم
                                                                – اختلالات یادگیری و حافظه
                                                                – سالمندی
                                                                – آسیب های ضربه ای مغزی
            ۲-۲ -وافراد با نیازهای شناختی