اولویت های پژوهشی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار اعلام شد.

شرایط شرکت در فراخوان:

– کلیة ابزارهای ارزیابی و مداخله و روش اجرای پژوهش توسط معاونت پژوهشی و فناوری مرکز در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و داوطلبین برای شرکت در فراخوان نیاز به تنظیم پروپوزال ندارند.

– پـژوهشگران و درمـانگران فعـال که امکـان دسترسی به کـودکان و نـوجوانان با تحـول طبیعی و یا اختلالات ذکـر شده در فـراخوان را دارند، رزومة خـود را به همراه موضوع انتخابی از فـراخوان به نشانــی research@rcnsrc.ir ارسال نمایند.

در اسرع وقت نتیجه بررسی از طریق ایمیل به ایشان اعلام خواهد شد.

– دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند موضوع های فراخوان را به عنوان پایان نامه خود انتخاب نمایند و از حمایت مادی و معنوی مرکز در اجرای پژوهش استفاده نمایند.

– پژوهشگران منتخب به عنوان مجری مورد حمایت مادی و معنوی مرکز قرار خواهند گرفت.