مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتاردر راستای ترویج دانش شناختی جامعه، اقدام به تدوین کتاب های کاربردی همراه مغز و رفتارنموده است.